Actualité

Sproocheronn.lu

Virwuert vum Claude Meisch

 

Eng vun de grousse Méiglechkeeten, Chancen an awer och Erausfuerderunge vu Lëtzebuerg ass seng Méisproochegkeet; d’Niefteneen an d’Matenee vu méi Sproochen. Zentraalt Element vun dësem Sproochemix war an ass nach ëmmer Lëtzebuergesch – souwuel als Integratiounssprooch, wéi och als Kommunikatiounsmëttel am Alldag.

D’Regierung huet an de leschte Jore vill Initiativen zur Fërderung vum Lëtzebuergeschen ëmgesat. E wichtege Pilier vun där Strategie war d’Propos fir en neit Gesetz zum Lëtzebuergeschen, dat ë. a. d’Grënnung vun engem Zentrum fir Lëtzebuergesch, esou wéi och de Poste vun engem Kommissär fir d’Lëtzebuerger Sprooch, uviséiert. Am Kader vum neie Gesetz huet d’Regierung och e 40-Mesurë-Strategiepabeier presentéiert, mat wichtege Pisten, déi am Beräich vum Lëtzebuergesche solle verwierklecht ginn.

Nieft dësen (bildungs)politesche Propose sollen elo an engem zweete Schrëtt all d’Bierger aus dem Land d’Méiglechkeet kréien, fir hir Léisungs- a Verbesserungsvirschléi virzedroen: dëst an den nächsten 2 Méint am Kader vun de Sproocheronnen, fir sech aktiv fir d’Entwécklung vun der Lëtzebuerger Sprooch anzesetzen.

Kommt an diskutéiert mat eis an den nächste Wochen op 4 Plazen am Land, dëst an der Stad Lëtzebuerg, zu Esch-Uelzecht, zu Munneref an zu Dikrech. Zousätzlech kënnt Dir awer och hei op eisem Site aktiv sinn an eis är Iddien, Proposen a Virschléi ronderëm d’Lëtzebuerger Sprooch matdeelen. Jidderee ka sech bei sproocheronn.lu registréieren an dann aloggen. D’Häerzstéck vun dem Site ass den Onlineforum, deen a verschidden Themen agedeelt ass. Hei kënnt Dir Iech an déi verschidde Foren eraklicken, Iech alles ukucken, Meenungen ausdrécken, op aner Commentairë reagéieren a Propose liken. Et soll en interessanten an intensiven Echange entstoen. Alles am Sënn vun der Fërderung vun der Lëtzebuerger Sprooch.

Wann alleguer d'Themen, souwuel online wéi och an de Biergerforen, ausdiskutéiert goufen, ginn déi zréckbehale Proposen a Léisungsvirschléi ausformuléiert an zu engem Biergerprogramm zesummegesat. De Biergerprogramm ergänzt de staatleche 40-Mesurë-Strategiepabeier a vereenegt domat staatlech a biergerlech Iddien a Proposen.

Ech freeë mech op flott a produktiv Echangë mat Iech.

Claude Meisch

Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend

Link