Actualité

Chantier - CR115 Roost - Cruchten

​​Wéinst Aarbechten an der CR115 zu Kruuchten gëtt de Verkéier tëscht dem Rouscht a Kruuchten, bis Enn vum Chantier, viraussiichtlech den 28. November, mat Luuchte gereegelt.​


Dû à des travaux dans la rue CR115 à Cruchten, le traffic est réglé par des feux de circulation entre le Roost et Cruchten, jusqu'à achèvement des travaux, prévu pour le 28 novembre.​

Avis au public en matière de circulation