Actualité

Avis de circulation - Cruchten - Schrondweiler

Concerne:  CR115 entre Cruchten et Schrondweiler

Travaux forestiers – ROUTE BARREE

Den 13. an 14. Februar ass d'Strooss tëschent Cruchten a Schrondweiler wéinst Aarbechte gespaart. Am Prinzip emmer just vun 8.30 Auer bis 16.00 Auer. Dëst gëllt och fir den ëffentlechen Transport.

Route barrée entre Cruchten et Schrondweiler le 13 et 14 février pour travaux forestiers, en principe de 8.30 à 16.00 heures. Ceci est aussi valable pour les transports publics.

>> Informations transports publics <<

>> Règlement ministériel <<